Centrum Kultury Wilanów
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Centrum Kultury Wilanów > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 
Status prawny
Treść

 Statut CKW i przedmiot działalności
Email Drukuj PDF 

Druk 3002


Uchwała Nr LXXX/254/06
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 31 sierpnia 2006
w sprawie zmiany nazwy i statutu Domu Kultury „Wilanów”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:
§ 1
1. Samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury „Wilanów” utworzonej na podstawie uchwały Nr XXIII/420/2003 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie likwidacji Wilanowskiego Klubu Młodzieżowego i utworzenia Domu Kultury „Wilanów” ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 8, poz. 346 z póź.zm.) zmienia się nazwę na Centrum Kultury Wilanów.
2. Zmienia się statut Domu Kultury „Wilanów” będący załącznikiem do uchwały wymienionej w ust. 1 poprzez ustalenie jego nowego tekstu w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy i Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz na stronach internetowych m.st. Warszawy
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady m.st. Warszawy


Witold Kołodziejski


Załącznik
do uchwały Nr LXXX/254/06
Rady m.st. Warszawy
z dnia
S T A T U T
Centrum Kultury Wilanów

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Centrum Kultury Wilanów, zwane dalej Centrum, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.
§ 2
Centrum podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.
§ 3
1.Siedzibą Centrum jest Warszawa.
2.Terenem działania Centrum jest obszar m.st. Warszawy.
3.Centrum może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.
§ 4
1.Organizatorem Centrum w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jest m.st. Warszawa.
2.Nadzór nad działalnością Centrum realizują organy m.st. Warszawy.
3.Czynności nadzoru w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wykonują Rada oraz Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
§ 5
Centrum:
1)używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem,
2)może używać pieczęci okrągłej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
3)posiada znak graficzny (logo).


Rozdział II
Zakres działalności
§ 6
Zakres działalności Centrum obejmuje:
1)rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
2)tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką;
3)prezentację i promocję amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
4)gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;
5)inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;
6)działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;
7)współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;
8)prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
9)edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
10)kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
11)inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
§ 7
Realizacja zadań Centrum następuje w szczególności przez:
1) prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej,
2) prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, działalność wydawniczą, itp.,
3) współpracę z:
a) organizatorem za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, organami Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, jednostkami pomocniczymi niższego rzędu utworzonymi na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
b) instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym,
4) optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.

Rozdział III
Organizacja
§ 8
1.Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Centrum po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy, a także opinii działających w Centrum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2.Dyrektor Centrum, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
3.W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m. st. Warszawy.
4.W Centrum może zostać utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora. O utworzeniu stanowiska Zastępcy Dyrektora rozstrzyga Dyrektor Centrum, po uzyskaniu opinii Prezydenta m.st. Warszawy. Zastępcę Dyrektora powołuje Dyrektor Centrum na czas określony lub nieokreślony. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
5. Przy Centrum może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo-
-konsultacyjne.
6.Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.
7.Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor Centrum.
§ 9
1.Centrum jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
2.Wobec pracowników Centrum czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Centrum.
3.Dyrektor Centrum ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.
§ 10
1.Dyrektor może tworzyć filie Centrum.
2.Tworząc filie Dyrektor Centrum dokonuje zmian regulaminu organizacyjnego na zasadach określonych w § 8 ust. 1.
Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej Centrum Kultury
§ 11
Mienie Centrum służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.
§ 12
1.Centrum prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2.Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora Centrum z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3.Centrum zobowiązane jest do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych do dnia 31 marca Prezydentowi m.st. Warszawy w celu zatwierdzenia.
§ 13
Przychodami Centrum są:
1) dotacje budżetowe,
2) wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności,
3) środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,
4) środki uzyskane z innych źródeł.
§ 14
1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.
3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 15
Zmiany w statucie Centrum mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 16
W przypadku przekształcenia lub likwidacji Centrum mają zastosowanie przepisy ustawy.

Uzasadnienie


W związku z rozszerzeniem działalności kulturalnej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy i utworzeniem nowych filii w strukturze Domu Kultury „Wilanów”: powsińskiego klubu kultury, klubu „Radosna” oraz ośrodka działań filmowych konieczne jest dostosowanie nazwy instytucji kultury do nowego zakresu działalności.
Nowe filialne kluby umożliwiają prowadzenie działalności kulturalnej w miejscach , w których dotychczas nic się nie działo, a ich utworzenie jest odpowiedzią na oczekiwania społeczności lokalnej. Ośrodek działań filmowych to szansa prowadzenia w tym zakresie działań edukacyjnych, jak też praktycznej nauki posługiwania się aparatem fotograficznym i kamerą filmową.
Zmiana statutu jest też okazją do innego spojrzenia na sprawę powoływania Dyrektora Centrum.

 
 
Wprowadził Królikowski Grzegorz 17-10-2017
Aktualizujący Królikowski Grzegorz 17-10-2017
Zatwierdzający Królikowski Grzegorz 17-10-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-10-2017
Liczba odwiedzin: 527
Rejestr zmian