Centrum Kultury Wilanów
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Centrum Kultury Wilanów > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 
Status prawny
Treść


UCHWAŁA NR XXV/727/2020
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury Wilanów

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730, 1696 i 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się statut Centrum Kultury Wilanów stanowiący załącznik do uchwały nr LXXX/2541/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Domu Kultury "Wilanów" (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2006 r. Nr 199, poz. 7585) w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy


Ewa Malinowska-Grupińska
 
Załącznik
do uchwały nr XXV/727/2020
Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r.


STATUT
Centrum Kultury Wilanów


Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Kultury Wilanów jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 2. Centrum Kultury Wilanów podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st.
Warszawy.

§ 3. Siedzibą Centrum Kultury Wilanów jest Warszawa.

§ 4. 1. Organizatorem Centrum Kultury Wilanów w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jest m.st. Warszawa.
2. Uprawnienia i obowiązki organizatora w stosunku do Centrum Kultury Wilanów wykonują organy m.st. Warszawy w zakresie swoich kompetencji.

§ 5. Centrum Kultury Wilanów:
1) używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem;
2) może posługiwać się skrótem CKW;
3) posiada znak graficzny (logo).

Rozdział 2 Zakres działalności

§ 6. 1. Centrum Kultury Wilanów prowadzi działalność na terenie m.st. Warszawy.
2. Podstawowym zadaniem statutowym Centrum Kultury Wilanów jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na wykonaniu zadań m.st. Warszawy w zakresie upowszechniania kultury, aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
3. Centrum Kultury Wilanów prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie własnego planu.
4. Zakres działalności Centrum Kultury Wilanów obejmuje:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, turystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką;
3) prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości
 
profesjonalnej;
4) gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;
5) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;
6) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;
7) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;
8) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
9) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
10) kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
11) działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

§ 7. Realizacja zadań Centrum Kultury następuje przez:
1) prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej;
2) prezentowanie dokonań kulturalnych przez w szczególności:
a) organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji,
b) prowadzenie działalności wydawniczej,
c) prowadzenie amatorskich kół zainteresowań, prowadzenie zajęć ruchowych ukierunkowanych na integrację lokalną,
d) prowadzenie nauki języków obcych w celu zapoznania z kulturą innych krajów;
3) współudział w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji;
4) współpracę z:
a) organizatorem za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, organami Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, organami utworzonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jednostek pomocniczych niższego rzędu, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Dzielnicy,
b) instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym;
5) optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.

Rozdział 3 Organizacja

§ 8. 1. Dyrektor Centrum Kultury Wilanów, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy w trybie określonym w ustawie.
3. Dyrektor kieruje Centrum Kultury Wilanów przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora.
4. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii organizatora.
 
§ 9. 1. Przy Centrum Kultury Wilanów może działać Rada Artystyczno-Programowa jako ciało opiniodawcze, doradcze i konsultacyjne Dyrektora.
2. Radę Artystyczno-Programową powołuje Dyrektor.
3. Dyrektor określa liczbę członków Rady Artystyczno-Programowej.
4. Członków Rady Artystyczno-Programowej powołuje i odwołuje Dyrektor.
5. Rada Artystyczno-Programowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora.

Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej Domu Kultury

§ 10. 1. Centrum Kultury Wilanów prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Źródłami finansowania Centrum Kultury Wilanów są:
1) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
4) środki uzyskane z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych;
5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury Wilanów jest roczny plan finansowy opracowany przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
4. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Wilanów zatwierdza Organizator.
5. Do Dyrektora należy decyzja o podziale zysku i pokryciu strat.

§ 11. 1. Centrum Kultury Wilanów może prowadzić działalność gospodarczą, z której uzyskane przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się poprzez:
1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;
2) realizacja koncertów, spektakli, programów edukacyjnych;
3) wynajem powierzchni lokalowej, oświetlenia i nagłośnienia, innego sprzętu estradowego oraz scenografii teatralnej i kostiumów.
3. Działalność gospodarcza Centrum Kultury Wilanów nie może ograniczać ani utrudniać realizacji zadań statutowych.

Rozdział 5 Postanowienia końcowe

§ 12. Zmiany w statucie Centrum Kultury Wilanów mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

 
 
Wprowadził Królikowski Grzegorz 17-10-2017
Aktualizujący Królikowski Grzegorz 13-02-2020
Zatwierdzający Królikowski Grzegorz 13-02-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-02-2020
Liczba odwiedzin: 870
Rejestr zmian